การรับนักเรียน

จำนวนนักเรียนที่ต้องการรับ

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน     25   คน

  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน      25   คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  - จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตร             กระทรวงศึกษาธิการ
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า   3.00
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า  3.00
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  - จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75
  - มีผลการเฉลี่ยรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เฉลี่ยรวมกันทั้งสองวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

3.  ผู้ปกครองมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
4. ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนจะพิจารณาคุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกและจำนวนที่จะรับเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

 


ลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายผู้สมัครสวมชุดนักเรียน ถ่ายคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น

  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร (ใช้ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ

  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเอกสารจะต้องมีข้อมูลแสดงผลการเรียนเฉลี่ย พร้อมกับการลงนามรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้เอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเอกสารจะต้องมีข้อมูลแสดงผลการเรียนเฉลี่ย พร้อมกับการลงนามรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการสมัคร

  นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องสมัครด้วยตนเองพร้อมกับเอกสารหลักฐาน ส่วนใบสมัครสามารถรับได้ ณ สถานที่รับสมัคร

ค่าใช้จ่าย

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 35,000 บาท / เทอม

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 40,000 บาท /เทอม

                       หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าที่พัก อาหารและอื่นๆ สำหรับนักเรียนประจำ


สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการ Education Hub โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โทรศัพท์ 0-42660-442-5  โทรสาร 0-42660-442 ต่อ 104, 148

เว็ปไซต์ www.pccm.ac.th    E-mail : pccmdh@hotmail.com

Comments